تست کشش ایزوگام

 

تست مقاومت کششی ایزوگاماندازه گیری شیب و رسم نمودار ازدیادطول,مقاومت کششی و همچنین زمان پریودکار به صورت سرعت قابل تنظیم توسط دست یا اتوماتیک

برق ورودی ۲۲۰ تک ولت تک فاز
کنترل سرعت کشش
فکهای پنوماتیک
نمایش همزمان نیرو و مقدار ازدیاد طول و نیروی ماکزیمم
رسم و چاپ دیاگرام نیرو به ازدیاد طول و نیرو به زمان