دستگاه توزین پیوسته (کورونوس)

سیستم های توزین نواری یا توزين پيوسته شرکت توزین تراز آریا  مواد عبوري در نوارهاي نقاله به طور عمده در صنايع کاني فلزي و غير فلزي نصب می شود . بدين صورت که هر زمان نياز به کنترل دبي عبوري مواد باشد، به راحتي اپراتور مربوطه بر روي صفحه کنترلر ميزان مواد عبوري را با عبارت " تن در ساعت ، کیلوگرم بر متر ، متر بر ثانیه سرعت نوار ، جمع مواد عبوری شیفت ، جمع مواد عبوری کل " مشاهده مي کند و قابل توجه اينکه اين سيستم قابليت کنترل مواد عبوري بنا به فرمول انتخاب شده توسط دپارتمان توليد کارخانه را خواهد داشت که در توزين ديناميک به دو صورت Weigh feeder و Belt Scale قابل انتخاب مي باشد که در نوعی ویفیدریا توزین فیدر ميزان مواد عبوري به همراه کنترل دبي عبور مواد قابل دسترسي بوده، اما در توزین پیوسته تنها ميزان مواد عبوري به اپراتور نشان داده خواهد شد و هيچگونه احاطه اي بر کم يا زياد کردن مواد نخواهد داشت.

نمایش تن در ساعت
نمایش کیلوگرم بر متر
نمایش کل بار عبوری
نمایش بار عبوری هر شیفت کاری
نمایش سرعت نوار نقاله
قابلیت اتصال به کامپیوتر و چاپگر و رسم دیاگرام
۳۲کیلو بایت حافظه
کالیبراسیون نرم افزاری 
سرعت سنج  با دقت cm/min  1
امکان کنترل دور نقاله برای ریزش یکنواخت بار توسط خروجی ۴تا۲۰ میلی آمپر

کلمات کلیدی: توزین پیوسته      باسکول نوار نقاله     توزین نوار نقاله    بلت ویر   بلت اسکل