خط مشی کیفیت توزین تراز اریا

شرکت توزین تراز اریا به عنوان یک شرکت در زمینه طراحی و ساخت سیستم های تخصصی توزی،اتوماسیون و نمایشگر های الکترونیکی به منظور رسیدن به رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود نظام مدیریت کیفیت را براساس الزامات استاندارد ISO9001:2008 را انتخاب و مستقر کرده است.
در این نظام افزایش توانمندی مدیریت در انجام به موقع پروژه ها مطابق با نیاز های  ذکر شده در پیمان های از عوامل کلیدی رسیدن به زضایتمندی مشتری (کارفرما) معرفی می گردد
اینجانب ضمن اعلام تعدد خود نسبت به بر اورد نمودن الزامات مربوط به اصول پیمان و بهبود مستمر اثر بخشی سسیستم مدیریت کیفیت، مساعدت و همکاری کلیه و کارکنان تسبت به این مهم را خواستارم و ارکان زیر چارچوب بر اهداف کیفی سازمان معرفی می نمایم:
اختصاص و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب برای انجام امور شرکت و پروژه ها
افزایش سطح دانش مهارت کارکنان و ترویج فرهنگ کیفیت در سطوح مختلف سازمان
توسعه زیر ساخت ها و استقرار الزامات IT به منظور ساده استفاده به هنگام از اطلاعات صحیح جهت تحلیل و تصمیم گیری های به موقع و مناسب
ارزیابی، شناخت و تقویت توانمدی های تأیین کنندگان کالاو خدمات.
اختصاص و استفاده بهینه از ماشین الات و تجهیزات مناسب در انجام پروژه ها
برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری به غیر،مشروط بر رعایت صرفه و صلاح شرکت