باسکول ریلی (باسکول قطار کش)

باسکول قطار کش (باسکول ریلی)

باسکول قطار کشباسکول قطار کش در سه مدل ذیل ارائه می شود:
سرعت پایین         LS :Low Speed         0.1-15 Km/h
سرعت متوسط       MS:Medium Speed   0.1-50Km/h
سرعت بالا           HS:High Speed         0.1-80Km/h
 

توسط : admin | تاریخ : 1394/11/21 | نظرات

باسکول ریلی (باسکول قطار کش)

توسط : admin | تاریخ : 1394/04/23 | نظرات