بیانیه ارزش شرکت توزین تراز آریا

 1. احترام به نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح سازمانی

 2. اجراي تعهدات شركت با بهترين كيفيت، در زمان مقرر و  با هزينه مناسب

 3. کار تیمی و تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی

 4. مسئولیت پذیری

 5. نگرش سیستمی

 6. اعتماد متقابل

 7. ارزش افزایی برای ذینفعان

 8. احترام به انتظارات تمامی ذینفعان

 9. رعایت استانداردها ،قوانین و مقرارات

 10. احترام به باورها و هنجارهای اجتماعی

 11. توسعه فرهنگ بهره وری

 12. حفظ اطلاعات مشتریان و رعایت اصول امانتداری